About US Siam Toppan

 

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
สถานที่ตั้ง : 543 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วันก่อตั้ง : ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2533
ทุนจดทะเบียน : 500 ล้านบาท
บริษัทร่วมทุน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (49%) กับ Toppan Inc. (51%)
พื้นที่ : โรงงาน 30ไร่ 1งาน 7ตารางวา / อาคาร 18,000 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน : 582 คน
ผลิตภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ระบบ Offset

 

สยามทบพัน จะต้องเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทยในธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษ

 

 

     

        ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าภายในแล้วยังช่วยในการส่งเสริมการขายอีกด้วย บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้า ความต้องการของบรรจุภัณฑ์จึงมีมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณ รูปแบบ และคุณภาพ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องออฟเซทชั้นนำของเมืองไทย เป็นคำตอบให้กับความต้องการข้างต้นได้อย่างดีที่สุด
         เพราะสยามทบพันให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่สวยงาม แข็งแรงโดดเด่น ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและเทคนิคในการผลิตใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้า อาทิเช่น การพิมพ์บน Metallized Paper พลาสติก (Clear Case) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้สินค้ามีความโดดเด่นสวยงามกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด หรือสามารถเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภคด้วยประสาทสัมผัส โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ที่ทันสมัยแบบ Emboss Look หรือบรรจุภัณฑ์มีกลิ่น Scent-Packaging ที่สร้างความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่เชิญชวนให้ผู้ซื้อ ได้ทดลองกลิ่นและเร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้นอีกด้วย

 

           สยามทบพัน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพ และบริการที่สม่ำเสมอว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ดังนั้นกระบวนการผลิต และขั้นตอนการทำงานของสยามทบพัน จึงทำให้ มั่นใจได้ เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO45001 GHP  BRCGS Packaging และข้อกำหนดของ SEDEX, Disney, Universal และ Ecovadis

           สยามทบพัน ได้นำแนวคิดการบริหารงานบำรุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance – TPM ) มาปรับใช้เพื่อลดความสูญเสีย อันเกิดจากเครื่องจักรขัดข้องและพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ

 

         บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าของท่านผลิตมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น การส่งพนักงานไปศึกษาและเรียนรู้งานจากบริษัทแม่ คือ Toppan Inc. ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของโลก เมื่อพวกเขากลับมาได้นำความรู้และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น หากมีเป้าหมายครอบคลุมถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกด้วย

 

         สยามทบพัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทั้งในเขตพื้นที่ของบริษัทฯ และในชุมชนรอบข้างด้วย โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการจัดการ ISO 14001 พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรอง เป็นโรงงานดีเด่น (Environmental Good Governance) และรับรองความโปร่งใส การรับผิดชอบต่อสังคม จากสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองด้าน Green Industry ในระดับ Green System ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยัน จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย


 

 

Register Form
Ganeral
Company