Careers

สยามทบพัน บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่จะพัฒนาบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้า และนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จที่วางไว้

แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะล้ำหน้าและก้าวไกลเพียงใดก็ตาม แต่บุคลากรของสยามทบพันก็จะเป็นผู้คอยค้นคว้า วิจัย และเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

 

         การดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตของบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ อันได้แก่ การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ การจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ที่จะทำให้บุคลากรพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงาน อาทิเช่น การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสม โบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาโรคฟัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ง งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และเงินช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น

HR จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ

1.  Create & promote organization culture.

               (ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติด้วยความเต็มใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร)

2.  To develop knowledge and competency of employee to fulfill work efficiency.

                การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน องค์กรจะส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพต่อการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ประเมิน ติดตามผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบและส่วนอื่นๆ ขององค์กร

3. All employees must pay full responsibility and competency for successful work by realizing the organization culture.

                พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดผลสำเร็จของงาน โดยยึดถือหลักจริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร

 

4. Every section manager has the responsibility for human resource management in their own section.

                ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

 

5. Manage the compensation and benefit system by considering of work efficiency and success to motivate high competency employees.

                บริหารระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานและผลสำเร็จของงาน เพื่อจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันกับตลาดได้

6. Effectively develop specific skills which are needed by organization.

                องค์กรจะบริหารการพัฒนาสายอาชีพ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงาน ผลสำเร็จของงาน รวมทั้ง ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและศักยภาพของพนักงานที่ตรงกับความต้องการขององค์กร

 

 

7. Continuously promote better employee’s quality of life and create the strong relationship within organization.

                ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

8. Strive to serve the best service to internal customer.

                มุ่งมั่นการให้บริการที่เป็นเลิศโดยยึดถือความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

Job Available

coming soon

HR Officer
 

Responsibilities

 

•  Analyze and prepare monthly and annual manpower report

•  Strategic planning for future recruitment and manpower plan

•  Survey and identify decent amount of manpower for each

   departments

•  Implement, develop and follow up coaching program on new

   employee

•  Be a strategic partner, update and guide the oganization chart

   and rotation program for the business

•  Revise job evaluation and job description to current

•  Recruitment process: source, screen and interview candidates

•  Supervise and manage sub-contractor employees

•  Administrate retention program, sucessor plan and talent

   management

•  Other duties as assigned

 

Qualifications
 

•  Bachelor's Degree in Political Science, Human Resource

   Management, Industrial and Organization Psycology or

   related field

•  CGPA 2.70

•  Experience 0-2 years in HR or related function (new graduate is 

    also welcome)

•  Proficient in MS Office

•  English proficiency with TOEIC score 450 points up

•  Energetic, service mind, proactive, creative & critical thinking,

   interpersonal skills

 

Compensation & Benefits

 

•  Medical insurance

•  Demtal insurance

•  Provident fund

•  Life insurance

•  Performance bonus

•  Transportation

•  Emergency loan

•  5-Day work week

•  Annual medical check-up

•  Uniform

 

Working Day:  Mon - Fri 7.30 AM - 4.30 PM

IT Officer
 

Responsibilities

 

•  Development of computer programs to various dept. as requested

•  Control applications on the organization's network

•  Be a trainer to train on the use of computer software for users

•  Implement and merge IT system into departments

•  Develop system to date and to the modern IT system.

 

Qualifications
 

•  Bachelor's Degree in Information Technology or related field

•  CGPA 2.70

•  Experience 0-2 years in IT function (new graduates are

   also welcome)

•  Proficient in MS Office, MS Access, and Programming 

   will be advantage

•  English proficiency with TOEIC score 450 points up

•  Energetic, systematic thinking, good team player, 

   interpersonal skills, and able to work under pressure

 

Compensation & Benefits

 

•  Medical insurance

•  Dental insurance

•  Provident fund

•  Life insurance

•  Performance bonus

•  Transportation

•  Emergency loan

•  Annual medical check-up

•  Uniform

 

Working Day:  Mon - Sat 7.30 AM - 4.30 PM  

Engineer
 

Responsibilities

 

•  Analyze and improve manufacturing process and procedure

•  Design and develop of production technology

•  Improve layout design process and manage waste and loss

   in production 

•  Implement and maintain policy and activity related 

   to international standards: ISO 9000, 14000, 18000, TPM, GMP,

   TLS, BRC/IOP

 

Qualifications
 

•  Bachelor's Degree in Industrial Engineering or related field

•  CGPA 2.50

•  Experience 0-2 years in Engineering or Maintenance function

   (new graduates are also welcome)

•  Proficient in MS Office, Auto CAD, Solid work will be

   advantage

•  English proficiency with TOEIC score 450 points up

•  Energetic, systematic thinking, good team player, 

   interpersonal skills, and able to work under pressure

 

Compensation & Benefits

 

•  Medical insurance

•  Dental insurance

•  Provident fund

•  Life insurance

•  Performance bonus

•  Transportation

•  Emergency loan

•  Annual medical check-up

•  Uniform

 

Working Day:  5.5-day work week 7.30 AM - 4.30 PM  

นักออกแบบ (Designer)
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

•  ออกแบบโครงสร้างกล่องตามข้อกำหนด (Requirement) ของลูกค้า

•  พัฒนาผลิตภัณฑ์และทำกิจกรรมสนับสนุนการตลาดของบริษัทฯ

•  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อจำกัด/ข้อกำหนด

   ในการวาดแบบ

•  รวบรวมรูปแบบกล่อง เพื่อเป็นข้อมูลในงานออกแบบโครงสร้าง

•  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ
 

•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  (ซึ่งมีการ

   เรียนด้านการวาดแบบ/เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น  Auto CAD)

•  CGPA 2.50

•  ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ด้านงานออกแบบหรือคอมพิวเตอร์ 

•  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบเขียนแบบ 

   และ MS Office ได้เป็นอย่างดี

•  มีความระเอียดรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

   •  ค่ารักษาพยาบาล

   •  ค่าทันตกรรม

   •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-13%

   •  ประกันชีวิต

   •  เงินรางวัลประจำปี

   •  รถรับ-ส่ง

   •  เงินกู้ฉุกเฉิน

   •  5 วันทำงาน

   •  ตรวจสุขภาพประจำปี

   •  ชุดยูนิฟอร์ม

 

   Working Day:  Mon - Fri 7.30 AM - 4.30 PM  

Printing Technologist
 

Responsibilities

 

•  Trace the root cause of cutomer's complaint towards products and services

•  Analyze and provide information for the Corrective Action Report to customers

•  Implement, source, and improve material quality by customers' requirements

•  Develop and strengthen the process and product quality for assurance systems

   to ensure the delivery of goods and services

 

Qualifications
 

•  Bachelor's Degree in Printing Technology, Industrial Engineer,

    Printing and Packaging or related field

•  CGPA 2.50

•  Experience 0-3 years in Engineer or related function

•  Proficient in MS Office, AutoCAD, Solid Work, will be advantage

•  English proficiency with TOEIC score 450 points up

•  Energetic, systematic thinking, good team player, 

   interpersonal skills, and able to work under pressure

 

Compensation & Benefits

 

•  Medical insurance

•  Demtal insurance

•  Provident fund

•  Life insurance

•  Performance bonus

•  Transportation

•  Emergency loan

•  5-Day work week

•  Annual medical check-up

•  Uniform

 

Working Day:  Mon - Fri 7.30 AM - 4.30 PM

 
 
Salary
: 21,000
Working day
: 5.5
Education
: Bachelor
Major
: Packaging Technology  /  Printing Technology
Grade
: 2.70 Up
Age
: 22-27
Skill Required :
• Good in English of speaking, writing and reading.
• TOEIC score 450 up.
• Energetic, systematic thinking, good team player and able to work under pressure.
• Proficient in Microsoft office, Auto CAD will be special consideration.
Responsibilities :
• Tracing the source of a product or service to a customer complaint.
•  Analyzed to provide information on Corrective Action Report to the customer
• Implementation of quality requirements. To obtain quality materials. And find ways to improve together.
• Improvement and development of quality assurance systems. To ensure the delivery of goods and services.

นักขาย

เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนนที่ต้องการ : 2.70 หรือมากกว่า 
อายุ  : 25ปี หรือมากกว่า
เวลาทำงาน : 7.30 น. - 16.30 น.

วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย  2.70  ขึ้นไป
-ประสบการณ์  3  ปีขึ้นไป  ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย   และหากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  Packaging  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความกระตือรือร้น  และคล่องตัวสูง
-มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ มีคะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป
-สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่

Register Form
Ganeral
Company